NEW 2018 BENCHMADE: PRE-ORDER NOW Details
NEW 2018 BENCHMADE: PRE-ORDER NOW Details
  • Home
  • Sewing Scissors and Shears
V?V@VAVBVCVDVEVFVGVHVIVYJVKVLVMVNVOVPVQVRVSVTVUVVVWVXVYVZV[V\V]V^V_VB`VLaVbVcV'dV(eVfVgVhViVjVkVlVmVnVoVpV qV rVsVtVuVvVwVxVyVzV {V|V}V~VVVVVVVVVVVjVVVVVVVVVVVVVVVVVV^V_VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVVEVVVFVGVHVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW)W*WWW WWW W W W W WWWWWWWWWWWWWWWW)WW W W!W"W#W$W%W&W'W(W)W*W+W,W-W.W/W0W1W2WN3W4W5W6W7W8W9W:W;WW?W)@WAWBW*CW+DW,EW-FWGWHWIWJWKWLWMWNWOWPWQWRWSWTWUWVWWWXWYWZW[W\W ]W!^W"_W#`W$aWbW%cWdWeWfWgWhWiWjWkWlWmWnWoWpWqWrWsWtWuWvWwWxWyWzW{W|W}W~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWkWlWWWWWWWWWWWWIWWWWWWWWWWWWW*WWWWWWWW@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWZW[WW\W]WWWWWWWWWWW W WWWXXXXXXXXX X X X X XXXXXXXXXXXXX+X,X-XXXX X!X"X#X$X%X&X'X(X)X*X+X,X-X.X/X0X1X2X3X4X5X6X7X8X9X:X;XX?X@XAXFBXCXDXEXgFXGXhHXiIXjJXKX.LX/MXNXOXPXQXRXSXTXUXVXWXXXYXZX[X\X]X^X_X`XaXbXcXdXeX+fXgXhXiXjXkXlXmX`nXoXapXbqXrXsXtXuXvXwXxXyXzX{X|Xc}X~XX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X&XXX'X(X XXXXXXXXXXXOXPXXXXXX"XXXXX#XXXXX$X%XXX&X'X(XXXXXXXX.X/XXX0X1XXXXX2X3XXXXX]X4XXX5XXX6XX7X8X9XXXXXXX:XX;XXXXX^XXX<X=XXXX>XXXXXXXX_X`XXaYYYYYY?YYY Y Y Y Y YY@YYAYYYYYYYYYYYYYYYB Y!Y"Y#Y$Y%Y&Y'Y(Y)Y*Y+Y,Y-Y.Y/Y0Y1Y2Y3Y4Y 5Y 6Y7Y8Y 9Y:Y;YY?Y,@YAYBYCYDYEYFYGYHYIYJYKYLYMYNYOYPYQYRYSYTYUYVYWYXYdYYZY[YC\Y]Y^Y_Y`YaYbYcYdYeYfYgYhYiYjY+kY-lYmYnYoYpYqYrYsYtYuYvYwYxYyYzY{Y|Y}Y,~YYY-Y.Y/Y0YYY1YYYYYYYYYYYAYYYYYYkYlYYmYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY0YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYmYnYYYoYYYYYYpYYqYrYYYYYYYYsYYtYYYZuZZZZZZZZ Z Zv Zw Z ZZxZZZZZZZZZZ ZZZZZZZ Z!Z"Z#Z$Z%Zb&Z'Z(ZG)Zc*Z+Zd,Ze-Z.Z/Z0Z1Z2Z3Z4Z5Z6Z7Z8Z9Z:Z;ZZ?Z@ZAZBZCZDZ1EZFZ2GZHZ6IZJZKZLZMZNZOZPZQZRZSZTZHUZIVZWZXZYZ7ZZ[Z8\Z]Z^Z _Z `ZaZbZcZdZeZfZgZJhZKiZjZkZlZmZnZoZvpZqZrZsZtZuZvZwZxZyZzZ{Z|Z}Z~ZZZZZZ Z!Z"Z#Z$Z%Z&Z'Z(ZZ)ZZZZZZZZZZZJZKZLZMZZZZNZOZPZQZRZZZZZZZZZZZZZZZyZZZzZZZZZZZZZZZZ1ZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[B[[[[[[[[ [ [ [ [ [C[[[[[[[[[[[[9[:[[[[[ [!["[#[n$[%[&['[([)[*[+[,[-[.[/[0[1[2[3[4[D5[6[E7[F8[G9[:[;[<[H=[>[?[@[A[B[C[D[E[F[G[.H[;I[J[K[PL[M[N[O[P[Q[R[S[T[U[V[W[X[Y[Z[[[\[][^[_[`[a[*b[c[d[e[f[g[h[i[j[k[l[m[n[o[p[q[r[s[t[{u[v[w[x[y[z[{[|[}[~[[[1[.[[/[[[[[[0[[1[[[2[[[3[[[[[4[[[/[[[0[[[[1[[[[[[2[[[[[[[[[[[|[[[[[[}[~[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[9[[ [[[[[[[2[[3[4[5[[[[[[[[[[[[[[[[[[Q[R\S\T\\U\\V\\W\X \ \ \ \ \\\\\\\\Y\<\\\=\\Z\[\\\\ \!\"\#\$\%\&\'\(\)\L*\+\,\-\.\/\0\1\2\3\4\5\6\7\8\9\:\;\<\=\>\?\@\A\B\C\D\E\F\G\H\I\J\K\L\M\N\O\P\Q\R\S\T\U\V\W\3X\Y\Z\[\\\4]\^\_\`\a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l\m\n\o\p\(q\r\s\t\u\v\w\x\y\z\{\|\}\~\\\\\\\\\\\\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\e\\f\\\\g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \ \ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\D\E\\F\G]]]]H]I]]]J] ] ] ]K ]L ]M]N]]]]]]]]]]]]]]]]] ]M!]"]#]$]%]&]'](]h)]*]+],]-].]/]0]1]2]3]4]5]6]7]8]9]:];]<]=]>]?]@]A]B]C]D]E]F]G]'H](I])J]K]L]M]*N]O]+P]Q]R],S]T]-U]V]W]X]Y]Z][].\]#]]^]/_]0`]1a]b]c]d]e]f]g]h]i]j]^k]_l]`m]n]o]p]q]r]s]t]u]v]w]x]y]z]{]a|]}]~]]]$])]%]]&]'](]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]>]]]]]]]]?]b]]]]]] ]]]]]]]] ]I]]] ]!]"]]]]]]]]]]]#]]]]]].]/]C]D]E]F]]]]]] ]]]]i]j]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^!^"^#^$^%^&^'^(^)^*^+^,^-^.^/^0^1^2^3^k4^5^6^7^8^9^:^;^<^=^>^?^@^A^B^C^D^E^F^G^H^I^J^K^L^M^N^O^P^Q^R^S^T^U^V^W^X^Y^Z^[^\^]^^^_^`^a^b^c^d^e^f^g^h^i^ j^k^l^m^n^o^p^q^r^s^t^u^v^w^x^y^z^{^|^}^~^N^O^P^^^)^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^9^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Q^^R^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^O^^^^^^^^^^^P^^^^^^^^^Q^^^^^^^^^^^^^_________ _ _ _ _o ____________R_______ _!_"_#_$_%_&_'_(_)_S*_+_,_-_._/_T0_1_2_U3_4_5_p6_q7_r8_9_:_;_<_=_>_?_@_A_B_VC_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M_N_WO_P_Q_R_S_T_U_V_XW_X_Y_Z_[_\_]_^___`_Ya_b_c_d_e_f_Zg_h_i_j_k_l_[m_n_o_p_q_\r_s_]t_u_v_w_x_y_^z__{_|_`}_~___a______b_c_d___e__f_____________g___h__i_j___k_______l_________m__n___o___________@____p__+_,__-______q__r___s__t__u__v_w__x___y_z___{_|_}_~_____________________````````` ` ` ` ` ``````````````````` `!`"`#`$`%`&`'`(`)`*`+`,`-`.`/`0`1`2`3`4`5`6`7`8`9`:`;`<`=`>`?`@`A`B`C`D`E`F`G`H`I`J`K`L`M`N`O`P`Q`R`S`T`U`V`W`X`Y`Z`[`\`]`^`_```a`b`c`d`e`f`g`h`i`j`k`l`m`n`o`p`q`r`s`t`u`v`w`x`y`z`{`|`}`~```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````A`9``````aa aaaaaaa a a a a aaa3a4a5aaaaaaaaaaaaaa a!a"a#a$a%a&a'a(a)a*a+a,a-a.a/a0a1a2a3a4a5a6a7a8a9a:a;aa?a@aAaBaCaDaEaFaGaHaIaJaKaLaMaNaOaPaQaRaSaTaUaVaWaXaYa Za[a\a]a^a_a`aBaabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauavawaxayaza{a|a}a~aaaaa a!a"aa#aa$a%aaalaaaCaDaaEaaaaaaaaaaaaa a aaaaFaaaa aaaaaaaaaa aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbb$ b b b b bbbbbbbbbbbbb b b b b bb b!b"b#b$b%b&b'b(b)b*b+b,b-b.b/b0b1b2b3b4b5b6b7b8b9b:b;bb?b@bAbBbCbJDbKEbFbGbHbIbJbKbLbMbNbObPbQbRbSbTb UbVbWbXbYbZb[b\b]b^b_b`b0abbbcbdbebfbgbhbibjbkb3lbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbxbybzb{b|b}b~bbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbb\bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbSbbbbbb5bbbbb5bbbbbbbbbbbbbbbbb bb cc cc c cccc c c c c ccccccccccccccccccc c!c"c#c$c%c&c'c(c)c*c+c ,c -c.c/c 0c 1c2c 3c4c5c6c7c8c9c:c;cc?c@cAcBcCcSDcEcFcGcHcIcJcKcLcMcNcOcPcQcRcScTcUcVcWcXcYcZc[c\c]c^c_c`cacbcccdcec*fcgchcic jc)kclcmcncoc1pcqcrcsctcucvcwcxc&yczc'{c|c}c~ccc(cc)ccccc$c%cccccfccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc&cccccccccc:cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc<c=c c ccc>cc?cccdddddddd@d d dA dB d ddCddddddddddddddddd d!d"d#d$d%d&d'd(d)d*d+d,d-d.d/d0d1d2d3d4d5d6d7d8d9d:d;dd?d@dAdBdCdDdEdFdGdHdIdJdKdLdMdNdOdPdQdRdSdTdUdVdWdXdYdZd[d\d]d^d_d`dadbdcdddedLfdMgdhdidNjdOkdPldmdnd*odpdqd+rd sd'tdudvdwd2xdydzd,{d-|d.}d3~d4d5d6d7d8d9d:dd(ddddddddd/dddddddddddddddddddddddddddddddddddddgddddTddddddddddddddddddddddddddddddQdRddSdddGddHdIdddddddJdddKddLddMddNdOdddddddddddddddeeeeeeeePeQ eR e] e e eeeeeeeneeeeeeeeeeee e!e"e#e$e%e&e'e(e)e*e+e,e-et.e/eu0e1e2e3e4e5e6e7e8e9e:e;ee?e@eAeBeCeDeEe+FeGeHe0Ie1JeKeLeMeNe2OePeQeReSeTeUeVeWeXeYeZe[e\e]e^e_e`eaebecedeeefegeheiejekelemeneoepeqereseteuevewexeyeze{e|e}e~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeheieeejekeeeeoeelemeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffff f f f f fffffffffffffffffff f!f"f#f$f%f&f'f(f)f*f+f,f-f.f/f0f1f2f3f4f5f6f7f8f9f:f;ff?f@fAfBfCfDfEf FfGfHfIfJfKfLfMfNfOfPfQfRfSfTfUfVfWfXfYfZf[f\f]f^f_f`fafbfcfdfefffgfhfifjfkflfmfnfofpfqfrfsftfufvfwfxfyfzf{f|f}f~ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff fffffffff fffffffffffff fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffofpffqfrfsffffffffffggggggggg g g g g ggggggggggggtggggggg g!g"g#g$g%g,&g'g(g-)g.*g+g,g/-g.gu/gv0gw1g2g3g4gx5g6g7gy8gz9g{:g;gg?g@gAg|Bg}Cg~DgEgFgGgHgIgQJgKgLgMgNgOgPgQgRgSgTgUgVgWgXgYgZg[g\g]g^g_g`gagbgcgdgegfggghgigjgkglgmgngogpgqgrgsgtgugvgwgxgygzg{g0|g}g1~g2gggg3gg4ggggggggg gggg*gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg+g,ggggggggggggggggggggggggggggggggggGgHgggg^gggghhhhhhhhh h h h h hhhh hhhhhhhhhhhIhhhh hJ!h"h#hK$hL%h&h'h(h)h*hM+h,hN-hO.hP/h0hQ1h2h3h4h5h6hR7h8hS9hT:h;hUh?h@hVAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h`hvahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hhhhhhhhhhhhhhhhh:hhhhhhhphhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhThwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhqhrhhhhhhhhhhhhhhhshhhthuhhhvhwhhhhhhhhh!hhh!hhhhhhhhhhhhiiiiiiiii i i i i iiiiiiiii i iii i iii ii i!i"i#i$i%i&i'i(i)i*i+i,i-i.i/i0i1i2i3i4i5i6i7i8i9i:i;ii?i@iAiBiCiDiEiFiGi Hi IiJiKiLiMiNiOi Pi QiRiSiTiUiViWiXiYiZi[i\i]i^i_i`iaibicidieifigihiiijikiliminioipiqirisitiuiviwixiyizi{i|i}i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiSiiTiiiUiiiiiViiiiiiWiiXiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiYiZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjj[jjj jj j j j j jjxjyjjjjjjjjjjjjjjjj j!j"j#j$j%j&j6'j(j7)j*j+j,j-j.j/j0j1j2j3j4j5j6j7j8j9j:j;jj?j@jAjBjCjDj5EjFjGjHjIjJjKjLjMj6NjOjPjQjRjSjTjUjVjWj6XjYjZj[j7\j8]j9^j:_j;`j<ajbjcjdj=ejfjgjhj>ij?jjkjlj@mjAnjBojpjqjrjsjCtjujvjDwjxjEyjFzjG{jH|j}j~jIjjjjjJjKjLjMjj8jNjjjjOjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj9jjjjjjjjjjjPjjj6jjjjj7jj8jjjj9jjj:j;jjjjj<jjjjjjj;j<jj=jjjjjjjjjjjjjjj:jjjj;jjj<jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj=jjjjjjkkk>kkkkkk? k kW k k kkkkkkkkkkkkkkkkkkk k!k"k#k"$k%k&k'k(k)k*k+k,k-k.k/k0k1k2k3k4k 5k 6k 7k8k9k:k;kk?k @kAk BkCkDkEkFkGkHkIkJkKkLkMkNkOkPkQkRkSkTkUkVkWkXkYkZk[k\k]k^k_k`k ak!bkckdkekfkgkhkik"jk#kklk$mknk%ok&pkqk'rk(sktkukvkwkxkykzk{k)|k}k~k*k+kkkk,k-k.k/kkk0k1kkkk2k3kkkkkk4k5kk6kkkkkkk kkkkkkkk-kkkk.k/kkk0kk1k2k3kkk4k5kk6k7k8k9kkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!k"k#kkkkkk$k%k&k'kkkkkkkkkkkkkkzk{k|kkkkkk kkkkk7k8kk9kllll:lll:l;l< l= l l l lllllll;ll<llllll=lll>l? l@!l"lA#l$lB%l&lC'l(lD)l*l+lE,l-l.l/l@0lA1lB2l3l4l5l6lC7l8l9l;:l;ll?l*@lAlBlClDlEl+FlGlHl,IlJlKlLlMlNl OlPlQlRl-SlTl.UlVl/Wl0Xl1YlZl[l\l]l2^l_l`lalblcldlelflglhliljlXklllmlYnlolplqlrlsltlulvl<wlxlylzl{l|l}l~ll ll=lll llllll_l`llalllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllQlllllllllllllllll)llll*ll+ll,lllllllllllllllllllllll llllbllll-l.lZll llllllllllll lmmmmmFmGmmm m m m= m mmmmmmmmmmmmmcmmmmmm m!m"m#m$m %m&m'm (m )m*m+m,m-m.m/m0m1m2m3m4m5m6m7m8m9m:m;mm?m@mAmBmCmDmEmFmGmHmImJmKmLmMmNmOmPmeQmfRmSmgTmhUmiVmjWmkXmYmlZm[mm\mn]mo^m_m`mambmcmdmemfmgmhmim jmkmlmmmnmompmqmrmsmtmumvmwmxmymzm{m|m}m~mmmmmmmmmmmm;mmmmmxmmmmmmmmmmmmmmm/mmmmmmcmmmmmm0mmmmmmmmmmdmmmm1mmm2mm3mm3mmpmqm4m5mmmmmmmmmmmmmmm4mmm6m7m8m9m:mm;m<mmmmmmmmmmmmmmmmm m m m mmmmmmmmmmmm7mmmnnnnnnnnn n n n n nnnnn4nnnnnnnnDnnn!nnn n!n"n#n$n%n&n'n(n)n"*n+n,n-n5.n/n0n1n2n3n4n5n6n7n8n9n:n;nn?n}@n AnBnCnDnEnFnGnHnInJnKnLn8MnNnOnPn[QnRnSnTnUnVn\WnXn]YnZn[n\n]n^n_n`nanbncn5dn6enfn7gnhn8injnknlnmnnn9onpnqnrnsntnunvnwnxnynzn{n|n}n~nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnn!n"nnn#nnnnn$nn%n n!n"n#nnnnnnnnnnnnn\nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n n n$n%nnnnnnnnn nnn nnn n n&n'n nnnnnoo ooooooo o o o o o6ooo7oo8o9o:o;o<o=oooo<o=o>oo o!o"o#o$o%o&o>'o?(o)o*o:+o;,o-o.o/o0o1o2o3o4o5o6o7o8o9o:o;oo?o@oAoBoCoDoEoFoGoHoIoJoKoLoMoNoOoPoQoRoSoToUoVoWoXoYoZo[o\o]o^o_o`oaobocodoeofogohoiojokolomonooopoqoro^sotouovowoxoyozo{o|o}o~oyooooooozoooo{o|ooooo2o3oooooooooooooooooooooUoooo o!ooooooo"ooooooo9oooooooooooo oooUoooooo